PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA
PRIHLÁSENIE
Podmienky využívania služieb spoločnosti DEAFCLUB

1. Váš vzťah so spoločnosťou DEAFCLUB
1.1 Používanie produktov, softvéru, služieb a internetových stránok (ďalej spoločne len „služby“ s vylúčením tých služieb, ktoré Vám spoločnosť DEAFCLUB poskytuje na základe samostatnej písomnej zmluvy) sa riadi podmienkami tohoto právneho ujednania medzi Vami a spoločnosťou DEAFCLUB. Spoločnosťou DEAFCLUB sa rozumie spoločnosť KOVMAT - Tomáš Mateovič so sídlom podnikania Znievska 3027/1, Bratislava 85106, Slovenská republika (ďalej len “Spoločnosť”).
1.2 Ak nebude so spoločnosťou písomne dohodnuté iné, potom Vaše ujednanie so spoločnosťou bude vždy tvorené prinajmenšom podmienkami stanovenými v tomto dokumente. Tieto podmienky sú v tomto dokumente označované ako „všeobecné podmienky“.
1.3 Súčasťou Vášho ujednania so spoločnosťou sú aj podmienky prípadných právnych upozornení, vzťahujúcich sa k jednotlivým službám, ktoré dopĺňajú tieto všeobecné podmienky. V tomto dokumente sú označované súhrnne ako „doplňujúce podmienky“. Ak budú pre služby platiť doplňujúce podmienky, budete mať možnosť prečítať si tieto podmienky buď v rámci prístupu k službe, alebo pri jej používaní alebo aktivácii.
1.4 Všeobecné podmienky tvoria spoločne s doplňujúcimi podmienkami právne záväzné ujednanie medzi Vami a spoločnosťou, týkajúce sa Vášho využívania služieb. Právne ujednanie je v tomto dokumente označované súhrnne ako „podmienky“.
1.5 Ak bude rozpor medzi tým, čo stanovia doplňujúce podmienky, a tým, čo stanovia všeobecné podmienky, budú mať vo vzťahu k danej službe prednosť doplňujúce podmienky.

2. Súhlas s podmienkami
2.1 Aby ste mohli službu používať, musíte najskôr vyjadriť svoj súhlas s podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nemôžete službu využívať.
2.2 Súhlas s podmienkami môžete vyjadriť:
(a) kliknutím na tlačidlo potvrdzujúce Váš súhlas s podmienkami, ak Vám spoločnosť túto možnosť ponúkne v používateľskom rozhraní danej služby, alebo
(b) tak, že začnete službu využívať. V takom prípade ste si toho vedomí a súhlasíte s tým, že spoločnosť bude Vaše využívanie služby považovať za Váš súhlas s podmienkami od okamžiku, kedy službu začnete využívať.

2.3 Službu nesmiete využívať a s podmienkami nemôžete vyjadriť svoj súhlas, pokiaľ
(a) nie ste vzhľadom na Váš stav spôsobilý k právnym úkonom v takom rozsahu, že nemôžete so spoločnosťou uzavrieť právoplatnú zmluvu, alebo
(b) podľa zákonov Slovenskej republiky či iných krajín, vrátane krajiny, v ktorej máte trvalé bydlisko, alebo v ktorej službu využívate, nesmiete tieto služby využívať.3. Jazyková verzia podmienok
3.1 Ak Vám spoločnosť poskytne preklad podmienok, beriete na vedomie, že tento preklad sa Vám poskytuje iba pre uľahčenie, ale Váš vzťah so spoločnosťou sa bude riadiť výhradne slovenskou jazykovou verziou podmienok.
3.2 Ak dôjde k akémukoľvek rozporu medzi slovenskou verziou podmienok a tým, čo bude uvedené v ich preklade, platí slovenská verzia.

4. Poskytovanie služieb
4.1 Spoločnosť má dcérske a sesterské spoločnosti v rôznych krajinách sveta (ďalej len „dcérske a sesterské spoločnosti“). Niekedy Vám služby bude miesto spoločnosti poskytovať niektorá z jej dcérskych alebo sesterských spoločností. Súhlasíte s tým, že Vám služby môžu poskytovať aj dcérske a sesterské spoločnosti.
4.2 Spoločnosť svoje služby priebežne inovuje, aby svojim používateľom mohla vždy ponúknuť čo možno najväčší úžitok. Ste si preto vedomí toho a súhlasíte s tým, že podoba a povaha služieb, ktoré Vám spoločnosť bude poskytovať, sa môže kedykoľvek zmeniť bez toho, že by ste o tom boli vopred informovaní.
4.3 V rámci týchto priebežných inovácií beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť môže Vám alebo všeobecne všetkým užívateľom (trvale alebo dočasne) prestať poskytovať služby (alebo niektoré ich funkcie), a to výhradne podľa vlastného uváženia a bez povinnosti Vás o tom vopred informovať.
4.4 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v prípade, že spoločnosť znemožní prístup k Vášmu užívateľskému účtu, nebudete mať prístup k službám, nastaveniu svojho užívateľského účtu ani k súborom či inému obsahu, ktorý tvorí súčasť Vášho užívateľského účtu.
4.5 Spoločnosť zatiaľ nestanovila žiaden pevný maximálny limit pre počet správ, ktoré môžete prostredníctvom služieb posielať alebo prijímať, ani nijako neobmedzuje priestor, ktorý sa môže na poskytovanie akejkoľvek služby využívať. Beriete však na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia tieto pevné maximálne limity stanoviť.

5. Používanie služieb
5.1 Pre prístup k niektorým službám môže byť nevyhnutné poskytnutie Vašich údajov (napr. osobných alebo kontaktných údajov) v rámci registrácie pre využívanie danej služby alebo ako podmienka pre ďalšie využívanie danej služby. Zaväzujete sa, že všetky údaje, ktoré spoločnosti pri registrácii oznámite, budú vždy presné, správne a aktuálne. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti počnúc dňom ich poskytnutia časovo neobmedzený súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov poskytnutých pri registrácii, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré poskytnete spoločnosti počas používania služieb a v súvislosti s ním, v rozsahu a za účelom ako je uvedené v Pravidlách ochrany súkromia a osobných informácií spoločnosti na stránke http://www.deafclub.eu/s=privacy.
5.2 Zaväzujete sa, že budete služby využívať iba pre účely, ktoré sú povolené (a) v podmienkach a (b) v platných právnych predpisoch a všeobecne prijímaných postupoch či zásadách v danom právnom poriadku (vrátane právnych predpisov upravujúcich dovoz a vývoz dát alebo softvéru).
5.3 Zaväzujete sa, že pre prístup k službám nebudete využívať (a ani sa snažiť využívať) žiadne iné prostriedky než rozhranie poskytnuté spoločnosťou, ak pre používanie iných prostriedkov nezískate výslovný súhlas v samostatnej dohode so spoločnosťou.
5.4 Zaväzujete sa, že nebudete činiť nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo služby (alebo servery a siete, ktoré sú pripojené k službám), spoločnosť a jej partnerov.
5.5 Zaväzujete sa, že bez výslovného súhlasu v samostatnej dohode so spoločnosťou nebudete služby ani žiadnu ich súčasť za žiadnym účelom reprodukovať, rozmnožovať, kopírovať, predávať, obchodovať s nimi ani sprostredkovávať ich predaj.
5.6 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že za prípadné porušenie Vašich záväzkov, vyplývajúcich z týchto podmienok, a za prípadné následky (vrátane straty alebo škody, ktorú tým môže spoločnosť utrpieť) tohto porušenia nesiete výhradnú zodpovednosť Vy.
5.7 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri využívaní služieb sa nebudete správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, najmä však nesmiete:
(a) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
(b) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
(c) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
(d) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
(e) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav (v čase od 6:00 do 22:00 hod.);
(f) propagovať detskú pornografiu;
(g) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
(h) otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
(i) propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
(j) otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
(k) propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
(l) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
(m) obchádzať vyššie uvedené zákazy.

5.8 Beriete na vedomie, a súhlasíte s tým, že nebudete brániť v diskusii a v používaní služieb ostatným používateľom, prípadne ich narúšať. Žiaden používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov. Žiaden používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na server ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.
5.9 Beriete na vedomie, a súhlasíte s tým, že za Vami zverejnený a poskytnutý obsah a príspevky nemáte nárok na žiadnu autorskú odmenu.
5.10 Beriete na vedomie, a súhlasíte s tým, že nesmiete žiadnym spôsobom poškodzovať spoločnosť a jej dobré meno, nesmiete ne serveri propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k spoločnosti.

6. Vaše heslá a zabezpečenie Vášho používateľského účtu
6.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že za utajenie hesiel k všetkým používateľským účtom, ktoré budete používať pre prístup k službám, zodpovedáte Vy.
6.2 Súhlasíte s tým, že ponesiete výhradnú zodpovednosť voči spoločnosti za všetko, čo bude učinené prostredníctvom Vášho používateľského účtu.
6.3 Ak sa dozviete o neoprávnenom použití svojho hesla alebo svojho používateľského účtu, zaväzujete sa, že o tom budete spoločnosť ihneď informovať.
6.4 Používateľský účet si nemôžete zrušiť sám, pokiaľ Vám spoločnosť takúto možnosť neponúkne. Váš používateľský účet môže by zrušený spoločnosťou v nasledovných prípadoch:
(a) ak sa neprihlásite minimálne raz v lehote 21 dní od prvého odhlásenia,
(b) ak sa ani raz neprihlásite za 60 po sebe idúcich kalendárnych dní,
(c) ak porušujete tieto podmienky alebo doplňjúce podmienky k jednotlivým službám,
(d) rozhodnutím spoločnosti bez udania dôvodu.

6.5 Po zrušení Vašeho používateľského účtu má spoločnosť právo aj naďalej udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu. Zrušením Vašeho používateľského účtu nezanikajú Vaše povinnosti a práva a nároky spoločnosti voči Vám vyplývajúce z týchto podmienok.

7. Ochrana súkromia a osobných údajov
7.1 Postup spoločnosti pri ochrane osobných údajov je popísaný v jej Pravidlách ochrany súkromia, ktoré si môžete prečítať na internetovej stránke http://www.deafclub.eu/index.php?s=privacy. V týchto pravidlách je vysvetlené, ako spoločnosť zachádza s osobnými údajmi a ako chráni Vaše súkromie, keď využívate jej služby.
7.2 Súhlasíte s tým, že spoločnosť smie využívať Vaše osobné údaje v súlade so svojími Pravidlami ochrany súkromia.

8. Obsah služieb
8.1 Beriete na vedomie, že za všetky informácie (napr. dátové súbory, písané texty, počítačový softvér, hudbu, zvukové súbory a ďalšie zvuky, fotografie, video a ďalšie grafické dáta), ku ktorým budete mať prístup v rámci služieb alebo prostredníctvom ich využívania, nesie výhradnú zodpovednosť osoba, od ktorej obsah pochádza. Všetky tieto informácie sú ďalej súhrnne označované ako „obsah“.
8.2 Upozorňujeme Vás na to, že obsah, ktorý Vám bude predkladaný ako súčasť služieb, a to vrátane reklamných oznámení v službách a ako súčasť sponzorovaného obsahu služieb, môže byť chránený právami z duševného vlastníctva, ktorých vlastníci sú sponzori alebo zadávatelia reklamy, ktorí tento obsah spoločnosti poskytujú (prípadne iné fyzické či právnické osoby v ich mene). Bez výhradného zvolenia spoločnosti alebo vlastníkov tohto obsahu v samostatnej dohode, nesmiete tento obsah ani žiadnu jeho časť meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, šíriť ani z neho vytvárať odvodené diela, alebo na jeho základe vytvárať iné produkty.
8.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo (avšak nie je povinná) vopred prezerať, posudzovať, hodnotiť, filtrovať, upravovať, odmietať alebo odstraňovať akýkoľvek obsah z akejkoľvek služby. U niektorých služieb môže (avšak nie je povinná) spoločnosť poskytovať nástroje na filtrovanie nevhodného, vulgárneho, sexuálneho a iného obsahu.
8.4 Tým, že budete služby využívať, beriete na vedomie, že môžete byť vystavení obsahu, ktorý pre Vás môže byť urážlivý, neslušný, nevhodný alebo nepríjemný. V tomto ohľade preto služby používate na vlastné riziko.
8.5 Beriete na vedomie, že spoločnosť podniká kroky k ochrane neplnoletých užívateľov systému pred obsahom sexuálneho charakteru v rámci svojich možností. Beriete na vedomie, že spoločnosť nie je povinná pristupovať k takýmto krokom a taktiež nemôže garantovať 100% úspešnosť takýchto krokov. Pokiaľ ste nedovŕšil vek, ktorý v danej krajine, v ktorej sa nachádzate, je podmienkou dosiahnutia plnoletosti, zaväzujete sa, že nebudete využívať obsah a služby, ktoré sú označené ako nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov.
8.5 Súhlasíte aj s tým, že za celý obsah, ktorý vytvoríte, odošlete alebo zobrazíte pri používaní služieb, a za všetky následky takéhoto konania (vrátane prípadnej straty alebo škody, ktorú utrpí spoločnosť) ponesiete výhradnú zodpovednosť Vy, a že spoločnosť za takýto obsah neponesie žiadnu zodpovednosť voči Vám ani voči žiadnym ďalším tretím osobám.
8.6 Súhlasíte a zaväzujete sa, že všetky informácie a obsah (napr. dátové súbory, písané texty, počítačový softvér, hudba, zvukové súbory a ďalšie zvuky, fotografie, video a ďalšie grafické dáta), ktoré vytvoríte, odošlete alebo zobrazíte pri používaní služieb, nebude v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických informácií a obsahu.

9. Vlastnícke práva
9.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť (alebo osoby, ktoré jej poskytli súhlas či licencie či iné obdobné oprávnenie) je vlastníkom všetkých zákonných a vlastníckych práv týkajúcich sa služieb, a to vrátane práv na duševné vlastníctvo, ktoré sú súčasťou služieb (bez ohľadu na to, či sú tieto práva registrované alebo nie, a v ktorej krajine tieto práva existujú). Ďalej beriete na vedomie, že služby môžu obsahovať informácie, ktoré sú spoločnosťou označené ako dôverné. Tieto informácie nesmiete ďalej šíriť bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti.
9.2 Ak ste sa so spoločnosťou písomne nedohodli na niečom inom, nezískavate právo využívať obchodnú firmu spoločnosti, jej ochranné známky, známky služieb, logá, doménové mená ani žiadne iné odlišujúce rysy jej značiek, písané texty, počítačový softvér, hudbu, zvukové súbory a ďalšie zvuky, fotografie, video a ďalšie grafické dáta.
9.3 V prípade, že ste získali výslovné právo využívať spomenuté označenia a značky spoločnosti na základe osobitnej dohody so spoločnosťou, zaväzujete sa, že ich budete využívať v súlade s uzavretou dohodou, príslušnými ustanoveniami podmienok a zásadami pre využívanie odlišujúcich sa rysov a značiek spoločnosti (design manuál) v platnom znení.
9.4 S výnimkou obmedzenej licencie stanovenej v článku 11, spoločnosť berie na vedomie a súhlasí s tým, že na základe týchto podmienok od Vás (a od osôb, ktoré Vám udelili svoj súhlas či licenciu) nezískava žiadne zákonné ani vlastnícke práva či iné obdobné právo na akýkoľvek obsah, ktorý vložíte, odošlete alebo zobrazíte v rámci služieb alebo ich prostredníctvom, a to vrátane práv na duševné vlastníctvo, ktoré sú súčasťou služieb (bez ohľadu na to, či sú tieto práva registrované alebo nie, a v ktorej krajine tieto práva existujú). Ak ste sa so spoločnosťou nedohodli písomne na niečom inom, súhlasíte s tým, že za ochranu a vymáhanie týchto práv nesiete zodpovednosť Vy, a že spoločnosť nie je povinná konať v tomto za Vás.
9.5 Zaväzujete sa, že nebudete odstraňovať, zakrývať ani pozmeňovať upozornenie na vlastnícke práva (vrátane upozornenia na ochranu autorských práv a ochranné známky), ktoré budú pripojené k službám alebo budú v nich obsiahnuté.
9.6 Zaväzujete sa, že bez predošlého výslovného písomného súhlasu spoločnosti nebudete pri využívaní služieb využívať žiadne ochranné známky, známky služieb, obchodné firmy ani logá žiadnych iných spoločností či organizácií spôsobom, ktorý by mohol alebo mal viesť k tomu, že nebude zrejmé, kto je vlastníkom alebo oprávneným používateľom týchto známok, názvov a lôg.

10. Licencia od spoločnosti
10.1 Spoločnosť Vám udeľuje osobnú, bezplatnú, neprevoditeľnú a nevýhradnú licenciu platnú vo všetkých krajinách sveta, ktorá Vás oprávňuje využívať softvér, ktorý Vám spoločnosť poskytne ako súčasť svojich služieb (ďalej len „softvér“). Táto licencia sa udeľuje výhradne na to, aby ste mohli využívať služby poskytované spoločnosťou spôsobom stanoveným v týchto podmienkach.
10.2 Zaväzujete sa, že nebudete sami ani prostredníctvom ďalších osôb kopírovať zdrojový kód softvéru ani žiadnu jeho časť, ukladať ho na svojom pevnom disku (okrem prípadov, keď Váš operačný systém vykonáva takéto ukladanie bez Vašej priamej účasti alebo nastavenia), upravovať ho, vytvárať z neho odvodené diela, spätne ho prekladať, dekompilovať ho, či sa ho iným spôsobom pokúšať extrahovať, okrem prípadu, ak by ste na to boli výslovne oprávnený/oprávnená alebo povinný/povinná zo zákona alebo získali výslovný písomný súhlas od spoločnosti.
10.3 Bez predošlého výslovného písomného súhlasu spoločnosti nesmiete postupovať svoje práva na používanie softvéru tretím osobám (ani vo forme dielčej licencie či podlicencie), zaťažovať ho záložnými nárokmi ani žiadnu ich časť prevádzať na tretie osoby žiadnym iným spôsobom.

11. Licencia na Váš obsah
11.1 Autorské práva na obsah, ktorý poskytnete, odošlete či zobrazíte v službách alebo ich prostredníctvom, a všetky iné práva, ktoré Vám už patria, zostávajú Vám. Poskytnutím, odoslaním alebo zobrazením obsahu udeľujete spoločnosti časovo neobmedzenú, neodvolateľnú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu platnú vo všetkých krajinách sveta, ktorá ju oprávňuje reprodukovať, prispôsobovať, upravovať, prekladať, zverejňovať, verejne predvádzať, verejne zobrazovať a šíriť akýkoľvek obsah, ktorý poskytnete, odošlete či zobrazíte v službách alebo ich prostredníctvom. Táto licencia je udelená výhradne na to, aby spoločnosť mohla zobrazovať, šíriť a propagovať služby, a môže byť vo vzťahu k určitým službám vymedzeným v príslušných doplňujúcich podmienkach odvolaná.
11.2 Súhlasíte s tým, že táto licencia zahrnuje aj právo spoločnosti poskytovať tento obsah ďalším spoločnostiam, organizáciám či osobám, s ktorými spoločnosť udržiava vzťahy za účelom poskytovania spoločných služieb, a využívať ho pre účely poskytovania týchto služieb.
11.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť môže v rámci technických postupov nevyhnutných pre poskytovanie služieb používateľom (a) prenášať alebo šíriť Váš obsah rôznymi verejnými sieťami a na rôznych médiách a (b) upravovať ho tak, aby spĺňal technické požiadavky pripojenia sietí, zariadení, služieb či médií. Súhlasíte s tým, že spoločnosť je na to oprávnená na základe Vašej licencie.
11.4 Potvrdzujete a ubezpečujete spoločnosť, že máte všetky práva, oprávnenia a právomoci potrebné na udelenie vyššie zmienenej licencie.

12. Aktualizácia softvéru
12.1 Softvér, ktorý budete používať, si môže automaticky sťahovať a inštalovať aktualizácie, pokiaľ Vám spoločnosť takúto možnosť poskytne. Aktualizácie sú vytvárané za účelom zlepšenia, zdokonalenia a ďalšieho rozvíjania služieb a môžu mať podobu opravy zistených chýb, vylepšených funkcií, nových modulov softvéru alebo úplne nových verzií. Súhlasíte s prijímaním týchto aktualizácií v rámci využívania služieb a udeľujete spoločnosti súhlas, aby Vám tieto aktualizácie poskytovala.

13. Ukončenie Vášho vzťahu so spoločnosťou
13.1 Toto ujednanie platí, pokiaľ nebude Vami alebo spoločnosťou skončené nižšie uvedeným spôsobom.
13.2 Ak budete chcieť ukončiť svoj právny vzťah so spoločnosťou, môžete tak učiniť (a) zaslaním písomnej výpovedi spoločnosti a (b) zrušením používateľských účtov ku všetkým používaným službám, ak Vám spoločnosť túto možnosť ponúkne. Písomnú výpoveď zašlate na adresu spoločnosti uvedenú v úvode týchto podmienok.
13.3 Spoločnosť môže toto právne ujednanie kedykoľvek vypovedať, ak:
(a) porušíte niektoré z ustanovení týchto podmienok (alebo budete konať spôsobom, z ktorého bude zrejmé, že nehodláte alebo nie ste schopný/schopná dodržiavať ustanovenia týchto podmienok),
(b) spoločnosť bude k tomu nútená zo zákona (napr. ak by poskytovanie služieb pre Vás bolo v rozpore so zákonom v krajine, v ktorej sa nachádzate alebo v krajine, v ktorej má registrované sídlo spoločnosť, ktorá Vám takýto obsah bude poskytovať),
(c) partner, s ktorým Vám spoločnosť služby ponúkala, ukončil svoj vzťah so spoločnosťou, alebo Vám prestal služby poskytovať,
(d) spoločnosť sa rozhodne, že už nebude poskytovať služby používateľom v krajine, v ktorej máte trvalé bydlisko, alebo v ktorej služby používate, alebo
(e) poskytovanie služieb pre Vás bude pre spoločnosť podľa jej uváženia ekonomicky neúnosné, alebo
(f) bez udania dôvodu.

13.4 Ustanovenia tohto článku nemajú žiadny vplyv na práva spoločnosti týkajúce sa poskytovania služieb podľa článku 4 týchto podmienok.
13.5 Ukončenie platnosti týchto podmienok nebude mať žiadny vplyv na zákonné práva, ktoré Vám alebo spoločnosti náležia, na povinnosti a záväzky, ktoré máte Vy alebo spoločnosť, resp. ktoré Vám alebo spoločnosti vzniknú počas platnosti týchto podmienok, ani na práva, povinnosti a záväzky, u ktorých je výslovne uvedené, že platia bez časového obmedzenia. Pre všetky tieto práva, povinnosti a záväzky preto ďalej bez časového obmedzenia platia ustanovenia ods. 20.7.

14. Vylúčenie záruky
14.1 Služby sú poskytované tak, ako sú, a spoločnosť, jej dcérske a sesterské spoločnosti ani osoby, ktoré im poskytli svoj súhlas či licenciu, Vám v súvislosti so službami neposkytujú žiadnu záruku.
14.2 Spoločnosť, jej dcérske a sesterské spoločnosti a osoby, ktoré im poskytli svoj súhlas či licenciu, predovšetkým netvrdia a neubezpečujú Vás o tom, že:
(a) používané služby budú spĺňať Vaše požiadavky a očakávania,
(b) budete môcť služby používať nepretržite, včas, bezpečne a bez chýb,
(c) informácie, ktoré získate ako výsledok používania služieb, budú presné alebo spoľahlivé,
(d) vady v prevádzke alebo funkčnosti softvéru, ktorý Vám bude poskytnutý ako súčasť služieb, budú odstránené.

14.3 Ak to nie je výslovne uvedené v týchto podmienkach, tak sa na služby nevzťahujú žiadne ďalšie podmienky a záruky vrátane predpokladaných podmienok a záruk za dostatočnú kvalitu, vhodnosť na určitý účel alebo súlad s popisom.
14.4 Ustanoveniami týchto podmienok nie sú dotknuté zákonné práva, ktoré Vám náležia ako spotrebiteľovi, a ktoré nie je možné meniť, resp. ktorých sa nie je možné vzdať v zmluvách.

15. Obmedzenie zodpovednosti
15.1 Ustanovenia týchto podmienok nevylučujú ani nijako neobmedzujú zodpovednosť spoločnosti za škody, ktorú zo zákona nemožno vylúčiť ani obmedziť.
15.2 V súlade so všeobecnými ustanoveniami vyššie uvedeného ods. 15.1 nenesie spoločnosť, ani jej dcérske a sesterské spoločnosti ani osoby, ktoré im udelili svoj súhlas alebo licenciu, voči Vám zodpovednosť za:
(a) nepriame alebo následné škody, ktoré Vám prípadne vzniknú, a to vrátane ušlého zisku (ako priamy aj nepriamy dôsledok), zníženia goodwillu alebo ujmy na dobrej povesti a straty dát, ktorá Vám vznikne,
(b) straty a škody, ktoré Vám prípadne vzniknú:
(c) v dôsledku Vašej viery v úplnosť, presnosť alebo existenciu akejkoľvek reklamy alebo v dôsledku Vášho vzťahu alebo transakcie medzi Vami a zadávateľom reklamy či sponzorom, ktorý umiestni svoju reklamu do služieb,
(d) v dôsledku zmien, ktoré spoločnosť v službách vykoná, alebo trvalého či dočasného prerušenia poskytovania služieb (alebo niektorých ich vlastností),
(e) vymazaním, poškodením alebo neuložením obsahu či akýchkoľvek iných prenášaných dát spravovaných či prenášaných službami alebo ich prostredníctvom,
(f) ak spoločnosti neposkytnete presné údaje pre Váš používateľský účet alebo,
(g) ak dôjde k prezradeniu Vášho hesla alebo iných prístupových údajov k Vášmu používateľskému účtu.

15.3 Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti voči Vám podľa ods. 15.2 platí aj v prípade, že bola spoločnosť upozornená na možnosť vzniku týchto škôd alebo si možnosti vzniku týchto škôd mala alebo mohla byť vedomá.

16. Autorské práva a zásady používania ochranných známok
16.1 Spoločnosť zásadne reaguje na upozornenia na údajné porušenie autorských práv, ktoré sú v súlade s platnými medzinárodnými predpismi na ochranu autorských práv, a osobám, ktoré sa dopustia opakovaného porušenia autorských práv, ruší používateľské účty.

17. Reklama
17.1 Niektoré služby sú podporované príjmami z reklamy, a môžu preto zobrazovať reklamné a propagačné oznámenia. Tieto reklamné oznámenia sa môžu týkať obsahu informácií uložených v službách, v otázkach zadávaných prostredníctvom služieb či akýchkoľvek iných informácií.
17.2 Spôsob, podmienky a rozsah reklamy vkladanej spoločnosťou do služieb sa môže meniť bez toho, že by ste o tom museli byť vopred informovaní.
17.3 Za to, že Vám spoločnosť umožní prístup k službám a ich používaniu, súhlasíte s tým, že spoločnosť môže do služieb vkladať reklamné oznámenia.
17.4 Zaväzujete sa, že:
(a) nebudete robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na serveri, najmä inštalovať na svojom počítači software a programy, ktoré slúžia na blokovanie reklamy,
(b) nebudete na svojom počítači vypínať zobrazovanie obrázkov.

17.5 Za to, že Vám spoločnosť umožní prístup k službám a ich používaniu, súhlasíte s tým, že Vám spoločnosť, jej dcérske a sesterské spoločnosti, jej a ich klienti, reklamný a obchodní partneri a iní partneri, ktorým to spoločnosť umožní, môžu rozposielať reklamné emaily, letáky, SMS a MMS správy a iné formy reklamy na Vašu emailovú a poštovú adresu a telefónne čísla bez toho, aby ste boli o tom vopred informovaní.

18. Iný obsah
18.1 Služby môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné internetové stránky, iný obsah alebo iné zdroje. Spoločnosť nemusí mať možnosť ovplyvňovať internetové stránky alebo zdroje poskytované tretími stranami.
18.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť nenesie zodpovednosť za dostupnosť externých internetových stránok alebo zdrojov, a že neschvaľuje reklamné oznámenia, produkty ani žiadne iné materiály, ktoré sú uvádzané na týchto internetových stránkach či v týchto zdrojoch, alebo ktoré sú dostupné ich prostredníctvom.
18.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť nenesie zodpovednosť za straty a škody, ktoré Vám môžu vzniknúť v dôsledku nedostupnosti externých internetových stránok alebo zdrojov alebo v dôsledku toho, že sa budete spoliehať na úplnosť, presnosť alebo existenciu reklamy, produktov alebo materiálov uvádzaných na týchto internetových stránkach či v týchto zdrojoch alebo dostupných ich prostredníctvom.

19. Zmeny podmienok
19.1 Spoločnosť môže meniť všeobecné i doplňujúce podmienky. Ak bude nejaká zmena vykonaná, zverejní spoločnosť nové znenie všeobecných podmienok na internetovej stránke http://www.deafclub.eu/index.php?s=tos. S prípadným novým znením doplňujúcich podmienok budete oboznámení v rámci dotknutej služby alebo jej prostredníctvom, ak Vám spoločnosť takéto oboznámenie ponúkne.
19.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ďalšie používanie služieb i po dátume zmeny všeobecných alebo doplňujúcich podmienok bude spoločnosť považovať za Váš súhlas s upravenými všeobecnými alebo doplňujúcimi podmienkami.

20. Všeobecné ustanovenia
20.1 Pri používaní služieb sa môže stať, že budete (v dôsledku používania služieb alebo ich prostredníctvom) využívať službu, stiahnete si softvér alebo si zakúpite tovar poskytnutý treťou fyzickou alebo právnickou osobou. Používanie týchto služieb, softvéru alebo tovaru sa môže riadiť zvláštnymi podmienkami upravujúcimi vzťah medzi Vami a treťou osobou. V takom prípade sa Váš právny vzťah s tretími fyzickými či právnickými osobami nebude riadiť ustanoveniami týchto podmienok.
20.2 Tieto podmienky predstavujú úplné právne ujednanie medzi Vami a spoločnosťou a upravujú používanie služieb (s výnimkou tých, ktoré Vám spoločnosť poskytuje na základe zvláštnej písomnej dohody). V úplnom rozsahu nahradzujú prípadné predošlé ujednania medzi Vami a spoločnosťou, týkajúce sa služieb.
20.3 Súhlasíte s tým, že spoločnosť Vám môže, avšak nie je povinná, zasielať oznámenia, vrátane oznámení o zmenách týchto podmienok, e-mailom, bežnou poštou alebo ako upozornenie pri jednotlivých službách.
20.4 Pre prípad, že by spoločnosť neuplatnila niektoré zo svojich práv, ktoré jej náležia podľa týchto podmienok (alebo podľa platných zákonov), alebo na ňom netrvala, súhlasíte s tým, že to nebude považované za formálne vzdanie sa tohto práva, a že spoločnosť bude mať toto právo alebo právny prostriedok i naďalej.
20.5 Ak rozhodne súd, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je neplatné, bude toto ustanovenie z týchto podmienok odstránené bez toho, že by to malo vplyv na zvyšné ustanovenia. Zvyšné ustanovenia týchto podmienok zostávajú i naďalej platné a účinné.
20.6 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tieto podmienky sa vzťahujú na všetky spoločnosti v skupine, v ktorej je spoločnosť materskou alebo dcérskou alebo sesterskou spoločnosťou, a že každá táto spoločnosť má právo sama trvať na dodržiavaní a domáhať sa tých ustanovení podmienok, ktoré im dávajú nejakú výhodu alebo právo. Na žiadne ďalšie fyzické ani právnické osoby, ktoré nie sú stranami tohto právneho ujednania, sa tieto podmienky nevzťahujú a nepriznávajú im žiadne práva.
20.7 Tieto podmienky a Váš vzťah so spoločnosťou na základe týchto podmienok sa riadi jurisdikciou Slovenskej republiky. Vy i spoločnosť súhlasíte s výhradnou súdnou príslušnosťou okresného súdu Bratislava I. ako prvostupňovej súdnej inštancie na riešenie všetkých právnych sporov, ktoré vznikli z týchto podmienok. Súhlasíte však s tým, že spoločnosť môže i tak požiadať o vydanie predbežného opatrenia (či iného zodpovedajúceho súdneho rozhodnutia) v ktorejkoľvek inej krajine.

V Bratislave, 01.01.2014

Tomáš Mateovič

Užívatelia
Práve online:
Online Girls:
Online Boys:

Registrovaných:
133
51 - pozri si ich >
82 - pozri si ich >

1619
Naposledy komentované