OCHRANA SÚKROMIA
PRIHLÁSENIE
Podmienky ochrany súkromia spoločnosti KOVMAT - Tomáš Mateovič

KOVMAT - Tomáš Mateovič so sídlom podnikania Znievska 3027/1, Bratislava 85106, Slovenská republika (ďalej len "spoločnosť") považuje ochranu osobných informácií a súkromia svojich partnerov a užívateľov za dôležité. Tieto prvidlá sa vzťahujú na všetky produkty, služby a stránky poskytované spoločnosťou, jej dcérskymi a sesterskými spoločnosťami a jej/ich partnermi (ďalej len "služby"). Detailnejšie informácie Vám spoločnosť môže oznámiť v rámci jednotlivých služieb, ak to je potrebné.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel, kontaktujte nás prostredníctvom naších stránok, alebo na adrese:
KOVMAT - Tomáš Mateovič
Privacy Office
Znievska 3027/1
Bratislava 85106
Slovenská republika


Informácie, ktoré zbierame a ich použitie
Spoločnosť ponúka služby, ktoré nie sú podmienené registráciou alebo poskytnutím akýchkoľvek informácií, či už osobných, alebo iných. Pre poskytnutie celej ponuky našich služieb môžeme zbierať nasledovné informácie:

Vami poskytnuté informácie - Pri registrácii užívateľského účtu alebo iného účtu alebo vstupu do časti stránky alebo pre poskytnutie služby, ktorá vyžaduje Vašu identifikáciu (ďalej len "služby") od Vás vyžadujeme osobné informácie a údaje (napr. Vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, heslo, telefónne číslo a iné). Pre niektoré služby môžeme vyžadovať poskytnutie dodatočných údajov, napríklad čísla kreditnej karty, čísla účtu, čísla občianskeho preukazu alebo iného dokladu o totožnosti a podobne. Všetky informácie uchovávame na zabezpečených servroch. Pri niektorých službách môžeme kombinovať Vami poskytnuté informácie z viacerých zdrojov.

Cookies - Pri návšteve naších stránok alebo stránok pripojených na naše systémy alebo stránok naších partnerov ukladáme na Vašom počítači viacero cookies - súborov, ktoré obsahujú krátke kombinácie písmen a čísel, ktoré slúžia na účely identifikácie Vašeho počítača a Vašej autentifikácie v systéme. Väčšina internetových prehliadačov štandardne podporuje cookies, je však možné zablokovať cookies alebo upozorňovať užívateľa na každý cookie, ktorý sa v počitači ukladá. Ak máte cookies zablokované, nemusia niektoré naše služby a hlavne služby našich pripojených partnerov, byť pre Vás dostupné alebo nemusia správne fungovať.

Záznamy aktivity - Keď používate našu službu, naše servre automaticky zaznamenávajú každú Vami vykonanú akciu. Toto správanie sa servrov je štandardné a robia ho bežne všetky servre, ktoré používate. Zaznamenávanie Vašej aktivity nie je naším nastavením, ale je súčasťou operačných systémov na naších servroch, rovnako ako na iných servroch rovnakého typu. Tieto záznamy môžu obsahovať informácie o Vašom dopyte na náš server, IP adrese, prehliadači, jazyku, dátume a čase, cookies, rozlíšení obrazovky a iné.

Užívateľská komunikácia - Za účelom spracovania Vašich požiadaviek a zabezpečenia služieb, ktoré využívate, uchovávame Vašu komunikáciu na našich servroch.

Pripojené stránky - Niektoré naše služby ponúkame prostredníctvom pripojených partnerov. Informácie, ktoré odošlete na tieto stránky, môžu byť poskytnuté našej spoločnosti za účelom poskytnutia služby. S týmito informáciami narábame v súlade s týmito pravidlami. Pripojené stránky môžu s niektorými informáciami narábať aj mimo naších systémov a môžu mať iné pravidlá pre ochranu súkromia a osobných informácií. Spoločnosť nekontroluje spracovávanie informácií na pripojených stránkach, nakoľko je to technicky nemožné. Upozorňujeme Vás na to, že by ste sa mali samostatne oboznámiť s pravidlami na ochranu súkromia a osobných informácií pripojených stránok. Vaše prihlasovacie údaje nie sú za žiadnych okolností k dispozícii pripojeným partnerom a sú pri prihlasovaní odosielané priamo na náš server prostredníctvom zabezpečeného spojenia (HTTPS).

Odkazy - Spoločnosť poskytuje niektoré odkazy v takom formáte, aby bolo možné sledovať kliknutie na ne.

Naša spoločnosť spracováva osobné informácie len na účely definované v týchto pravidlách alebo v pravidlách pre konkrétne služby. Tieto účely sú:
- poskytovanie naších produktov a služieb užívateľom, vrátane zobrazovania a doručovania obsahu a reklamy;
- auditovanie, prieskum a analýza za účelom údržby, ochrany a rozvoja naších produktov a služieb;
- zabezpečenie technického fungovania našich sietí;
- zabezpečenie dodržiavania pravidiel používania naších produktov a služieb a postih pri ich porušovaní;
- vývoj nových služieb a produktov.

Spoločnosť spracováva Vaše osobné informácie na svojich servroch vo viacerých krajinách sveta, najmä však v Slovenskej republike. Tieto informácie môžeme spracovávať na poskytovanie vlastných služieb, niekedy však môžeme Vaše osobné informácie spracovávať aj pre našich partnerov a dcérske a sesterské spoločnosti.

Keď sa registrujete na našich stránkach, vyžadujeme od Vás Vaše osobné údaje. Pokiaľ budeme zamýšlať využiť Vaše osobné údaje inak ako je popísané v týchto pravidlách, budeme od Vás vopred vyžadovať povolenie na takéto použitie a súčasne Vám ponúkneme možnosť odoprieť nám toto povolenie a odhlásiť sa z využívania takejto služby.

Môžete odoprieť odoslanie Vašich osobných údajov spoločnosti, pričom v takomto prípade spoločnosť nemusí byť schopná poskytovať Vám dané služby, ktorých využívanie je podmienené takýmto odoslaním.


Zdieľanie informácií
Spoločnosť zdieľa osobné údaje s inými právnickými a/alebo fyzickými osobami alebo inštitúciami len v nasledovných prípadoch:
- ak má na to Vaše povolenie,
- ak sú takýmito osobami alebo inštitúciami spoločnosti, ktoré pre našu spoločnosť vykonávajú spracovávanie osobných údajov podľa osobitnej zmluvy v súlade s týmito podmienkami a príslušnými zákonmi a predpismi pre zaobchádzanie s osobnými údajmi,
- ak v dobrej viere máme za to, že prístup, uchovávanie alebo poskytnutie týchto informácií je nutné za účelom (a) uspokojenia právneho predpisu, zákona, právneho konania alebo vynútiteľnej požiadavky štátnej správy, (b) konania v rámci Podmienok používania našich služieb, vrátane vyšetrovania a preverovania potenciálneho porušenia týchto podmienok, (c) zistenia, prevencie alebo iného konania v oblasti ochrany pred podvodmi, bezpečnosti a technického zabezpečenia, (d) ochrany priameho ohrozenia záujmu spoločnosti, jej dcérskych alebo sesterských spoločností, partnerov a užívateľov služieb alebo spoločnosti (verejnosti) v rozsahu, aký vyžaduje alebo povoľuje zákon.

 

Beriete na vedomie, že spoločnosť poskytuje tretím osobám súhrnné informácie neosobného charakteru, napríklad počet užívateľov na stránkach, počet , ktorí klikli na reklamný nosič a podobne. Tieto informácie neumožňujú Vašu individuálnu identifikáciu.


Bezpečnosť informácií
Podnikáme primerané bezpečnostné kroky k zaisteniu bezpečnosti našich dát a zamedzeniu neoprávneného prístupu k citlivým údajom, vrátane ich pozmeňovania, zverejnenia a zničenia. Tieto opatrenia zahŕňajú rôzne formy zabezpečenia, vrátane fyzickej ochrany našich systémov. Obmedzujeme prístup našich zamestnancov k osobným údajom a naši zamestnanci, ktorí k takýmto údajom majú prístup sú viazaní zmluvami a zákonnými predpismi a v prípade porušenia týchto predpisov sa vystavujú hrozbe postihu zo strany spoločnosti ako ich zamestnávateľa, vrátane trestného stíhania.


Aktualizácia osobných údajov a prístup k nim
Pri používaní našich služieb Vám v dobrej viere poskytujeme možnosti prístupu k Vaším osobným údajom a možnosti na opravu a aktualizáciu týchto údajov a v osobitných prípadoch na vymazanie týchto informácií, ak takéto vymazanie je možné a uchovávanie týchto údajov nie je nutné pre poskytovanie služieb alebo v rámci vyhovenia požiadavkam zákona. Individuálni užívatelia môžu požadovať prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie v súlade s vyššie menovanými podmienkami a takýto prístup môže byť podmienený zákonnou identifikáciou užívateľa. Vyhradzujeme si právo na odmietnutie spracovania takých požiadaviek, ktoré sú neprimerane systematické a opakované, vyžadujú neprimerané technické úsilie, ohrozujú súkromie iných používateľov alebo požiadaviek, ktorých spracovanie by bolo krajne nepraktické (napr. požiadaviek súvisiacich s údajmi uloženými na záložných diskoch). Vybavovanie požiadaviek je bezplatné, okrem prípadov, ak spracovanie požiadavky vyžaduje neprimerané úsilie a náklady.


Zmeny týchto pravidiel
Beriete na vedomie, že tieto pravidlá sa z času na čas môžu meniť. Spoločnosť v žiadnom prípade neobmedzí Vaše práva na ochranu osobných údajov a informácií (okrem prípadu, ak by jej to priamo prikazoval zákon alebo rozhodnutie orgánu štatnej správy) bez Vašeho predchádzajúceho súhlasu a očakávame, že zmeny v týchto pravidlách budú minimálne a len v rámci formálnej správnosti a súladu s príslušnou jurisdikciou v prípade jej zmeny. Bez ohľadu na to, spoločnosť bude vždy zverejňovať aktuálnu verziu týchto pravidiel na tejto stránke, vrátane zmien a aktualizácií dotýkajúcich sa ich. Ak dôjde k výrazným zmenám týchto pravidiel, poskytneme Vám viacej sofistikované upozornenie na takúto zmenu, vrátane upozornenia prostredníctvom emailovej správy. Každá verzia tohto dokumentu obsahuje dátum kedy vstúpila do platnosti. Staršie verzie tohto dokumentu uchovávame v našich archívoch.

V Bratislave, 1.1.2014

Tomáš Mateovič

Užívatelia
Práve online:
Online Girls:
Online Boys:

Registrovaných:
133
51 - pozri si ich >
82 - pozri si ich >

1619
Naposledy komentované